Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας

Επιστημονική Διαχείριση Ενέργειας για Βέλτιστη Απόδοση

Το έργο εξοικονόμησης ενέργειας & βελτιστοποίησης της ποιότητας ισχύος της SEMAN έχει τα ακόλουθα άμεσα οφέλη για κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση:

  1. Βελτίωση των τοπικών συντελεστών ισχύος, τόσο για τις αρμονικές όσο και για τα άεργα.
  2. Μείωση των αρμονικών ρεύματος-τάσης, με αποτέλεσμα να μην ρυπαίνουν πλέον την ηλεκτρική εγκατάσταση και να μειωθούν σημαντικά οι απώλειες που αυτές δημιουργούν.
  3. Βελτίωση του βαθμού απόδοσης των ηλεκτρικών κινητήρων, λόγω της ελαχιστοποίησης των αριστερόστροφων ηλεκτρομαγνητικών ροπών που προκαλούν οι αρμονικές.
  4. Βελτίωση του βαθμού απόδοσης των μετασχηματιστών ισχύος και μείωση των απωλειών χαλκού και σιδήρου.
  5. Ελαχιστοποίηση των άεργων ρευμάτων που διατρέχουν τα καλώδια τροφοδοσίας των φορτίων, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των θερμικών απωλειών και τη βελτίωση του βαθμού απόδοσης των ηλεκτρικών κινητήρων.

Τα παραπάνω οδηγούν σε εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και σε άλλα οφέλη τα οποία θα οδηγήσουν στη δραστική μείωση του κόστους λειτουργίας και συντήρησης καθώς και στην αύξηση της διάρκειας ζωής του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, κάθε ηλεκτρικής εγκατάστασης.