Καινοτόμος Επιστημονική Τεχνογνωσία

 

Η βραβευμένη διεθνώς επιστημονική τεχνογνωσία της SEMAN πάνω στη βέλτιστη διαχείριση και εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας συνίστανται:

  • Στα καινοτόμα μαθηματικά μοντέλα προσομοίωσης των ενεργοβόρων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

      Τα μαθηματικά μοντέλα προσομοίωσης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που έχουν αναπτύξει οι επιστήμονες της SEMAN αφορούν καινοτόμους αλγόριθμους πεπερασμένων στοιχείων και τεχνητής νοημοσύνης. Αφού συλλεχθούν όλα τα      απαραίτητα θεωρητικά δεδομένα μιας ενεργοβόρας ηλεκτρικής εγκατάστασης και γίνουν μετρήσεις – καταγραφές της πραγματικής λειτουργείας εφαρμόζονται οι παραπάνω επιστημονικοί αλγόριθμοί για να προσομοιωθεί με ακρίβεια η λειτουργεία των πιο ενεργοβόρων ηλεκτρικών κινητήρων και των μετασχηματιστών ισχύος στον υποσταθμό, καθώς και των αλληλεπιδράσεων των καλωδίων τροφοδοσίας των ηλεκτρικών φορτίων.

  • Στους επιστημονικούς αλγόριθμους σχεδίασης των απαραίτητων customized παρεμβάσεων αλλά και υπολογισμού με ακρίβεια του τελικού αποτελέσματος εξοικονόμησης.

     Τα αποτελέσματα των παραπάνω προσομοιώσεων δείχνουν με ακρίβεια που υπάρχουν ενεργειακές απώλειες μέσα στην ηλεκτρική εγκατάσταση. Στη συνέχεια εφαρμόζοντας μια ανάλυση ροής φορτίου, η οποία τροφοδοτείτε από τα αποτελέσματα των παραπάνω για το σύνολο της ηλεκτρικής εγκατάστασης υπολογίζονται όλες οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ηλεκτρικών φορτίων, οι ιδιοσυχνότητες συντονισμού αρμονικών, οι βυθίσεις τάσεις, οι υπεραντισταθμίσεις, οι υπερφορτίσεις καλωδίων ισχύος κλπ. Τα αποτελέσματα του παραπάνω αλγόριθμου ανάλυσης ροής οδηγούν στη σχεδίαση και κατασκευή των απαραίτητων customized παρεμβάσεων, με τις οποίες επιτυγχάνεται η βέλτιστη διαχείριση και εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας. Περισσότερες λεπτομερείς πληροφορίες για τα καινοτόμα μαθηματικά μοντέλα προσομοίωσης και τους επιστημονικούς αλγόριθμους σχεδίασης των customized παρεμβάσεων εξοικονόμησης αλλά και επιστημονικές δημοσιεύσεις της SEMAN περιλαμβάνονται στο «menu/εικονίδιο» “Βέλτιστη Διαχείριση και Εξοικονόμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας με την επιστημονική τεχνογνωσία της SEMAN – Θεωρητική Τεκμηρίωση».

  • Στην ανάπτυξη ειδικών αλγορίθμων, με την εφαρμογή της σχετική διεθνούς βιβλιογραφίας, για την ακριβή αποτίμηση του αποτελέσματος εξοικονόμησης.

      Εκτός από τα παραπάνω οι επιστήμονες μηχανικοί της SEMAN εφαρμόζοντας τη σχετική διεθνή βιβλιογραφία, αναπτύσσουν ειδικούς αλγόριθμους για τη συσχέτιση της κατανάλωσης ενέργειας με τους παράγοντες που την επηρεάζουν, όπως οι διάφορες παραγωγές, πρώτες ύλες, ώρες λειτουργείας, θερμοκρασίες περιβάλλοντος κλπ. Οι αλγόριθμοι αυτοί βασίζονται σε τεχνικές στατιστικής ανάλυσης ή και σε τεχνητή νοημοσύνη όπως fuzzy sets και neural networks. Αφού ελεγχθεί η ακρίβεια ενός τέτοιου αλγόριθμου στα ιστορικά δεδομένα μιας ενεργοβόρου ηλεκτρικής εγκατάστασης , πριν τη θέση σε λειτουργεία του επιστημονικού έργου εξοικονόμησης της εγκατάστασης και διαπιστωθεί ότι παρουσιάζει άριστη ακρίβεια, στην συνέχεια μπορεί να εφαρμοστεί στους μήνες μετά το έργο εξοικονόμησης της SEMAN και να υπολογίσει πια θα ήταν η κατανάλωση εάν δεν είχε γίνει το έργο. Η σύγκριση αυτής της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με την πραγματική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα τιμολόγια ηλεκτρισμού δίνει την εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται τον εκάστοτε μήνα. Βάσει της διεθνούς βιβλιογραφίας οι παραπάνω υπολογισμοί πρέπει να γίνονται για τουλάχιστον 3 με 6 μήνες μετά την θέση σε λειτουργεία του έργου εξοικονόμησης προκειμένου να εξαχθεί με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια το τελικό αποτέλεσμα εξοικονόμησης.

 Απώλειες ηλεκτρικής ενέργειας

Αναφορά στις σημαντικότερες απώλειες ενέργειας μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης τις οποίες ελαχιστοποιεί η SEMAN

Καινοτόμος Επιστημονική Τεχνογνωσία Πρακτικές Εφαρμογές – Customized Παρεμβάσεις – Υλοποίησης

Πρακτικές εφαρμογές - βέλτιστες λύσεις: Φίλτρα απόσβεσης αρμονικών
Λίστα Ενημέρωσης

Προσθέστε το email σας για να ενημερώνεστε αυτόματα για τα νέα της εταιρίας μας.