Σχετικά με τη SEMAN

Επιστημονική Διαχείριση Ενέργειας για Βέλτιστη Απόδοση

Επιστημονική Διαχείριση Ενέργειας

Η SEMAN ΑΕ εξειδικεύεται στη βελτίωση της ποιότητας ισχύος σε εγκαταστάσεις που καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια με κόστος μεγαλύτερο των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ ανά έτος. Αυτό επιτυγχάνεται με την εγκατάσταση, σε παράλληλη σύνδεση, εξειδικευμένων παρεμβάσεων στο υφιστάμενο εσωτερικό ηλεκτρικό δίκτυο μιας εγκατάστασης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την επιμήκυνση του χρόνου ζωής του υπάρχοντος ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και την μείωση του κόστους συντήρησης από 40% ως 70%. Επιπρόσθετα, ο εξατομικευμένος σχεδιασμός των παρεμβάσεων οδηγεί σε σημαντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από 7% ως 13% και στην αύξηση της διαθεσιμότητας ισχύος από 15% ως 30%. Το εν λόγω γεγονός επιτρέπει την προσθήκη νέων γραμμών παραγωγής ή επιπρόσθετων ηλεκτρικών φορτίων και εξοπλισμού χωρίς την ανάγκη δημιουργίας νέων ηλεκτρικών υποδομών.

Πως Υλοποιεί η SEMAN το Έργο της

Όλες οι παρεμβάσεις εγκαθίστανται χωρίς να επηρεάζεται η παραγωγική διαδικασία (Καμία διακοπή λειτουργίας).

Η Επιστημονική Διαχείριση Ενέργειας αυξάνει τη διάρκεια ζωής των κινητήρων, των αντλιών, των συμπιεστών και του λοιπού εξοπλισμού μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Η Επίτευξη Βελτίωσης της Ποιότητας Ισχύος Έχει Ως Αποτέλεσμα:

Z

Τη μείωση του ετήσιου κόστους ηλεκτρικής ενέργειας από 7% ως 13% (για παράδειγμα, αν το ετήσιο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας μιας εγκατάστασης ισούται με 30 εκατομμύρια ευρώ, μία εξοικονόμηση της τάξης του 10% οδηγεί σε εξοικονόμηση 3 εκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο).

Z

Τη μείωση των ανεπιθύμητων σταματημάτων λειτουργίας της εγκατάστασης, καθώς και του κόστους συντήρησης (μετά την πάροδο ενός έτους, οι πελάτες αναφέρουν μείωση του κόστους συντήρησης από 30% ως 50% σε σχέση με προηγούμενα έτη, καθώς και σημαντική μείωση στην εμφάνιση συμβάντων απρόσμενης διακοπής λειτουργίας).

Z

Την εγγυημένη, με 100% αξιοπιστία, εξοικονόμηση ενέργειας και τα ανταγωνιστικά κέρδη από την εν λόγω επένδυση, σε σύγκριση με συμβατικές μεθόδους εξοικονόμησης ενέργειας.

Z

Την αύξηση της διαθεσιμότητας ισχύος, μέσω μείωσης της φαινόμενης ισχύος από 15% ως 35% στο ηλεκτρικό δίκτυο διανομής της υφιστάμενης ηλεκτρικής εγκατάστασης, με συνέπεια τη σημαντική μείωση της ανάγκης και του κόστους επέκτασης των ηλεκτρικών υποδομών.

Z

Τη μείωση των δονήσεων λόγω ελάττωσης των δυνάμεων στο εσωτερικό του εξοπλισμού βιομηχανικών διεργασιών, με αποτέλεσμα την βελτίωση της ποιότητας παραγόμενου προϊόντος (ορισμένοι πελάτες αναφέρουν ότι κατάφεραν έτσι την ικανοποίηση από τα προϊόντα τους ανώτερων επιπέδων ποιότητας πετυχαίνοντας με αυτόν τον τρόπο την πώληση προϊόντων με υψηλότερο περιθώριο κέρδους σε νέες αγορές).

Z

Τη μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με τον ηλεκτρισμό και τη βελτίωση της ασφάλειας στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Η χωρίς διαχείριση και, συνεπώς, κακή ποιότητα ρεύματος και τάσης προσθέτει απώλειες οι οποίες οδηγούν σε αυξημένη κατανάλωση ενέργειας και μακροπρόθεσμη φθορά του εξοπλισμού. Για κάθε εγκατάσταση, η SEMAN σχεδιάζει εξατομικευμένες παρεμβάσεις με σκοπό τη μείωση των επιπτώσεων της κακής ποιότητας ρεύματος και τάσης σε ολόκληρο το ηλεκτρικό δίκτυο της.

και πλέον εγκαταστάσεις

Πως Μπορεί Να Ξεκινήσει Κανείς;

Η SEMAN το μόνο που χρειάζεται είναι ορισμένα στοιχεία για την ηλεκτρική εγκατάσταση, για να μπορεί να προχωρήσει στην εκπόνηση της επιστημονικής προμελέτης και τον υπολογισμό της εγγυημένης ελάχιστης εξοικονόμησης, καθώς και του κόστους του έργου. Έτσι, ο πελάτης μπορεί να έχει στη διάθεσή του όλα όσα χρειάζεται προκειμένου να αποφασίσει αν το έργο της SEMAN είναι μία συμφέρουσα επένδυση για την εγκατάστασή του.

Τιμολόγια Ηλεκτρικής Ενέργειας:

Τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, με την συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και το συνολικό κόστος της εγκατάστασης, για τους τελευταίους 12 ή 24 μήνες.

Μονογραμμικά Σχέδια:

Μονογραμμικά σχέδια του/των υποσταθμών, των γενικών πινάκων διανομής μέσης & χαμηλής τάσης και της υπόλοιπης ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Μετασχηματιστές Ισχύος:

Λίστα των εγκατεστημένων Μετασχηματιστών Ισχύος με τα ονομαστικά τους στοιχεία (ονομαστική ισχύς, τάση πρωτεύοντος, τάση δευτερεύοντος, τάση βραχυκύκλωσης).

Σημαντικά Ηλεκτρικά Φορτία:

Λίστα των πιο σημαντικών (πιο ενεργοβόρων) ηλεκτρικών φορτίων με τα ονομαστικά τους στοιχεία (ονομαστική ισχύς & τάση), τον υποίνακα από τον οποίο τροφοδοτούνται, καθώς και σύντομη περιγραφή τους (VF Drives, DC drives, AC και DC κινητήρες, αντιστάσεις και άλλα). Τέτοια ηλεκτρικά φορτία σε κτίρια είναι για παράδειγμα τα chillers, οι AC κλιματιστικές μονάδες, οι ανεμιστήρες, οι αντλίες, οι ανελκυστήρες.

Τρόπος Εκκίνησης & Ελέγχου των Ηλεκτρικών Κινητήρων:

Απευθείας εκκίνηση, διακόπτης Υ/Δ, εκκίνηση με VF Drives, soft starter, dc converter.

Σημαντικοί MCC Πίνακες:

Λίστα των πιο σημαντικών (πιο ενεργοβόρων) MCC πινάκων που τροφοδοτούν φορτία φωτισμού, με τα ονομαστική ισχύ & την ονομαστική τάση τους, καθώς και σύντομη περιγραφή των φορτίων φωτισμού (Λαμπτήρες LED, λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, λαμπτήρες φθορισμού, κ.α.).

Συνδεδεμένοι Πυκνωτές:

Λίστα όλων των συνδεδεμένων πυκνωτών (αν υπάρχουν) με την ονομαστική τάση και ισχύ, καθώς και τα σημεία σύνδεσης τους.

Μετρήσεις:

Μετρήσεις (αν υπάρχουν, δεδομένου ότι οι μετρήσεις δεν είναι απαραίτητες σε αυτό το στάδιο για την εκπόνηση της επιστημονικής προμελέτης) που αφορούν ενεργό - άεργο ισχύ, τάση, ρεύμα, συντελεστή ισχύος, αρμονικές τάσης - ρεύματος από τους ηλεκτρολογικούς πίνακες διανομής Μέσης και Χαμηλής τάσης, καθώς και από τους πιο σημαντικούς υποπίνακες χαμηλής τάσης.