Άεργα ρεύματα

Επιστημονική Διαχείριση Ενέργειας για Βέλτιστη Απόδοση

Τα επαγωγικά φορτία (κινητήρες) πρέπει να τροφοδοτηθούν µε άεργα ρεύματα, για να παραχθούν τα αναγκαία για τη λειτουργία τους Ηλεκτρομαγνητικά (Η/Μ) πεδία. Τα άεργα ρεύματα, τα οποία διατρέχουν τα σπλάχνα κάθε ηλεκτρικής εγκατάστασης (ακόμα και αν υπάρχει κεντρική αντιστάθμιση µε cosφ=1, κάτι που ωφελεί κυρίως τη ∆ΕΗ), είναι η μια πολύ σημαντική αιτία για την αύξηση των απωλειών του Η/Μ πεδίου και την μείωση του βαθμού απόδοσης των ηλεκτρικών κινητήρων.