Αντιστάθμιση άεργων ρευμάτων

Επιστημονική Διαχείριση Ενέργειας για Βέλτιστη Απόδοση

Για την αντιστάθμιση άεργων ρευμάτων, η SEMAN κατασκευάζει ειδικά φίλτρα μεταβλητής αντιστάθμισης, με ηλεκτρονικούς ρυθμιστές, στους οποίους θα εγκατασταθεί software ελέγχου βάσει των αποτελεσμάτων της επιστημονικής μελέτης, στο επίπεδο της Χαμηλής και Μέσης Τάσης. Αυτά τα φίλτρα αποτελούνται από ειδικά σχεδιασμένους πυκνωτές, έναν γενικό αποζεύκτη, διακόπτες, ρελέ για κάθε βαθμίδα και όπως αναφέρθηκε, τον κατάλληλο ηλεκτρονικό ελεγκτή (PLC) με το ειδικό λογισμικό ελέγχου, βάσει της επιστημονικής μελέτης της SEMΑΝ.