Προβλήματα αρμονικών

Επιστημονική Διαχείριση Ενέργειας για Βέλτιστη Απόδοση

Οι αρμονικές, μειώνοντας την ποιότητα τάσης-ρεύµατος, αυξάνουν ιδιαίτερα τις απώλειες του Η/Μ πεδίου καθώς οδηγούν

 

  • σε αύξηση του επιδερμικού φαινομένου, δηλαδή το ρεύμα δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί όλη την ωφέλιμη διατομή του καλωδίου αλλά µόνο ένα μικρό μέρος, µε αποτέλεσμα την μεγάλη αύξηση των απωλειών.
  • σε αύξηση των δινορευµάτων που επάγονται σε γειτονικές μεταλλικές κατασκευές, µε αποτέλεσμα πρόσθετες απώλειες.
  • σε αύξηση των φαινομένων γειτνίασης μεταξύ των καλωδίων τροφοδοσίας, καθώς παρουσία αρμονικών σημαίνει πολύ μεγαλύτερα ρεύματα άρα και επαγωγές μεγαλύτερων αντίθετων τάσεων στα γειτονικά καλώδια και δραστική αύξηση των απωλειών.
  • Καταστροφή ηλεκτρονικών των PLC και άλλων συστημάτων αυτομάτου ελέγχου της εγκατάστασης, µε αποτέλεσμα και πάλι την παρακώλυση της παραγωγικής διαδικασίας και την πρόκληση οικονομικής ζημιάς.
  • Αύξηση του ρεύματος ουδετέρου κάτι ιδιαίτερα επικίνδυνο, καθώς αυτό έχει ως συνέπεια την μείωση της προστασίας του συστήματος γειώσεων (λόγω εφαρμογής ουδετερο-γείωσης).